logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]

Znaki, kody liczbowe i encje

Każdy znak umieszczony na stronie WWW można zapisać na kilka sposobów. Czasem tradycyjne znaki wprowadzane z klawiatury nie wystarczają i trzeba skorzystać ze specjalnych kodów tych znaków. Wiele liter czy symboli nie znajdziemy na klawiaturze - jedynym sposobem ich wyświetlenia na stronie WWW jest posłużenie się odpowiednim kodem znaku. Są też znaki niewidoczne (np. twarda spacja), której nie można zastąpić tradycyjnymi odstępami z klawiatury.

Na stronie WWW dowolne znaki alfabetu można wstawić na trzy sposoby:
- z klawiatury (co jest oczywiste i naturalne)
- w Unikodzie, którego składnia wygląda następujaco: &#D; lub &#xH; - gdzie D jest liczbą dziesiętną (np. 1,23,456,9001), a H jest liczbą szesnastkową (np. 0001, 00FF, 004B).
- za pomocą tzw. encji, czyli nazwy znaku zapisanej następująco: &nazwa; - nazwy dla takiego zapisu można znaleźć w tabeli. Ważna uwaga - wielkość liter ma tutaj znaczenie.

Oczywiście zestaw znaków dla każdego rodzaju czcionki jest inny. Czasem symbolu lub znaku może brakować. Poniższa tabela zawiera zestaw znaków dla czcionki Arial - występującej w większości komputerów. Nie bez znaczenia jest też kodowanie znaków na stronie WWW - polskie strony kodowane są w standardzie ISO-8859-2 i wtedy "ogonki" mogą nadpisać inne znaki, które dla angielskich stron kodowanych w ISO8859-1 są widoczne.

Stosowanie encji (nazw znaków) jest bardzo praktyczne, bo zamiast pamiętać numer znaku wystarczy napisać ® aby otrzymać znak zastrzeżenia (®). Duży odstęp pomiędzy wyrazami możliwy jest np. dzięki powtórzonej encji   (spacje, które nie przechodzą do następnego wiersza). Również znaki narodowe często łatwiej jest wpisać za pomocą kodów - oto rosyjskie ż (Ж) zapisane jako Ж

Zapisywanie znaków w postaci Unikodu pozwala bezproblemowo umieszczać na jednej stronie nawet kilka różnych symboli narodowych. Można więc pisać po polsku, rosyjsku, czesku...

Poniższa tabela składa się z następujących pól:

znak - symbol znaku zapisany w postaci &#D;
Unikod - dziesiętny &#D; i szesnastkowy &#xH; kod znaku
znak - symbol znaku zapisany w postaci &nazwa;
encja - nazwa encji
krótki opis - miejsce na uwagi

znakUnikodznakencja krótki opis
   
!! !
"" "
## #
$$ $
%% %
&& &
'' '
(( (
)) )
** *
++ +
,, ,
-- -
.. .
// /
00 0
11 1
22 2
33 3
44 4
55 5
66 6
77 7
88 8
99 9
:: :
;&#59; &#x003B;
<&#60; &#x003C;
=&#61; &#x003D;
>&#62; &#x003E;
?&#63; &#x003F;
@&#64; &#x0040;
A&#65; &#x0041;
B&#66; &#x0042;
C&#67; &#x0043;
D&#68; &#x0044;
E&#69; &#x0045;
F&#70; &#x0046;
G&#71; &#x0047;
H&#72; &#x0048;
I&#73; &#x0049;
J&#74; &#x004A;
K&#75; &#x004B;
L&#76; &#x004C;
M&#77; &#x004D;
N&#78; &#x004E;
O&#79; &#x004F;
P&#80; &#x0050;
Q&#81; &#x0051;
R&#82; &#x0052;
S&#83; &#x0053;
T&#84; &#x0054;
U&#85; &#x0055;
V&#86; &#x0056;
W&#87; &#x0057;
X&#88; &#x0058;
Y&#89; &#x0059;
Z&#90; &#x005A;
[&#91; &#x005B;
\&#92; &#x005C;
]&#93; &#x005D;
^&#94; &#x005E;
_&#95; &#x005F;
`&#96; &#x0060;
a&#97; &#x0061;
b&#98; &#x0062;
c&#99; &#x0063;
d&#100; &#x0064;
e&#101; &#x0065;
f&#102; &#x0066;
g&#103; &#x0067;
h&#104; &#x0068;
i&#105; &#x0069;
j&#106; &#x006A;
k&#107; &#x006B;
l&#108; &#x006C;
m&#109; &#x006D;
n&#110; &#x006E;
o&#111; &#x006F;
p&#112; &#x0070;
q&#113; &#x0071;
r&#114; &#x0072;
s&#115; &#x0073;
t&#116; &#x0074;
u&#117; &#x0075;
v&#118; &#x0076;
w&#119; &#x0077;
x&#120; &#x0078;
y&#121; &#x0079;
z&#122; &#x007A;
{&#123; &#x007B;
|&#124; &#x007C;
}&#125; &#x007D;
~&#126; &#x007E;
 &#160; &#x00A0; &nbsp; twarda spacja
¡&#161; &#x00A1;¡&iexcl; odwrócony wykrzyknik
¢&#162; &#x00A2;¢&cent;
£&#163; &#x00A3;£&pound;
¤&#164; &#x00A4;¤&curren;
¥&#165; &#x00A5;¥&yen;
¦&#166; &#x00A6;¦&brvbar;
§&#167; &#x00A7;§&sect;
¨&#168; &#x00A8;¨&uml;
©&#169; &#x00A9;©&copy;
ª&#170; &#x00AA;ª&ordf;
«&#171; &#x00AB;«&laquo;
¬&#172; &#x00AC;¬&not;
­&#173; &#x00AD;­&shy;
®&#174; &#x00AE;®&reg;
¯&#175; &#x00AF;¯&macr;
°&#176; &#x00B0;°&deg;
±&#177; &#x00B1;±&plusmn;
²&#178; &#x00B2;²&sup2;
³&#179; &#x00B3;³&sup3;
´&#180; &#x00B4;´&acute;
µ&#181; &#x00B5;µ&micro;
&#182; &#x00B6;&para;
·&#183; &#x00B7;·&middot;
¸&#184; &#x00B8;¸&cedil;
¹&#185; &#x00B9;¹&sup1;
º&#186; &#x00BA;º&ordm;
»&#187; &#x00BB;»&raquo;
¼&#188; &#x00BC;¼&frac14;
½&#189; &#x00BD;½&frac12;
¾&#190; &#x00BE;¾&frac34;
¿&#191; &#x00BF;¿&iquest;
À&#192; &#x00C0;À&Agrave;
Á&#193; &#x00C1;Á&Aacute;
Â&#194; &#x00C2;Â&Acirc;
Ã&#195; &#x00C3;Ã&Atilde;
Ä&#196; &#x00C4;Ä&Auml;
Å&#197; &#x00C5;Å&Aring;
Æ&#198; &#x00C6;Æ&AElig;
Ç&#199; &#x00C7;Ç&Ccedil;
È&#200; &#x00C8;È&Egrave;
É&#201; &#x00C9;É&Eacute;
Ê&#202; &#x00CA;Ê&Ecirc;
Ë&#203; &#x00CB;Ë&Euml;
Ì&#204; &#x00CC;Ì&Igrave;
Í&#205; &#x00CD;Í&Iacute;
Î&#206; &#x00CE;Î&Icirc;
Ï&#207; &#x00CF;Ï&Iuml;
Ð&#208; &#x00D0;Ð&ETH;
Ñ&#209; &#x00D1;Ñ&Ntilde;
Ò&#210; &#x00D2;Ò&Ograve;
Ó&#211; &#x00D3;Ó&Oacute;
Ô&#212; &#x00D4;Ô&Ocirc;
Õ&#213; &#x00D5;Õ&Otilde;
Ö&#214; &#x00D6;Ö&Ouml;
×&#215; &#x00D7;×&times;
Ø&#216; &#x00D8;Ø&Oslash;
Ù&#217; &#x00D9;Ù&Ugrave;
Ú&#218; &#x00DA;Ú&Uacute;
Û&#219; &#x00DB;Û&Ucirc;
Ü&#220; &#x00DC;Ü&Uuml;
Ý&#221; &#x00DD;Ý&Yacute;
Þ&#222; &#x00DE;Þ&THORN;
ß&#223; &#x00DF;ß&szlig;
à&#224; &#x00E0;à&agrave;
á&#225; &#x00E1;á&aacute;
â&#226; &#x00E2;â&acirc;
ã&#227; &#x00E3;ã&atilde;
ä&#228; &#x00E4;ä&auml;
å&#229; &#x00E5;å&aring;
æ&#230; &#x00E6;æ&aelig;
ç&#231; &#x00E7;ç&ccedil;
è&#232; &#x00E8;è&egrave;
é&#233; &#x00E9;é&eacute;
ê&#234; &#x00EA;ê&ecirc;
ë&#235; &#x00EB;ë&euml;
ì&#236; &#x00EC;ì&igrave;
í&#237; &#x00ED;í&iacute;
î&#238; &#x00EE;î&icirc;
ï&#239; &#x00EF;ï&iuml;
ð&#240; &#x00F0;ð&eth;
ñ&#241; &#x00F1;ñ&ntilde;
ò&#242; &#x00F2;ò&ograve;
ó&#243; &#x00F3;ó&oacute;
ô&#244; &#x00F4;ô&ocirc;
õ&#245; &#x00F5;õ&otilde;
ö&#246; &#x00F6;ö&ouml;
÷&#247; &#x00F7;÷&divide;
ø&#248; &#x00F8;ø&oslash;
ù&#249; &#x00F9;ù&ugrave;
ú&#250; &#x00FA;ú&uacute;
û&#251; &#x00FB;û&ucirc;
ü&#252; &#x00FC;ü&uuml;
ý&#253; &#x00FD;ý&yacute;
þ&#254; &#x00FE;þ&thorn;
ÿ&#255; &#x00FF;ÿ&yuml;
ƒ&#402; &#x0192;ƒ&fnof;
Α&#913; &#x0391;Α&Alpha;
Β&#914; &#x0392;Β&Beta;
Γ&#915; &#x0393;Γ&Gamma;
Δ&#916; &#x0394;Δ&Delta;
Ε&#917; &#x0395;Ε&Epsilon;
Ζ&#918; &#x0396;Ζ&Zeta;
Η&#919; &#x0397;Η&Eta;
Θ&#920; &#x0398;Θ&Theta;
Ι&#921; &#x0399;Ι&Iota;
Κ&#922; &#x039A;Κ&Kappa;
Λ&#923; &#x039B;Λ&Lambda;
Μ&#924; &#x039C;Μ&Mu;
Ν&#925; &#x039D;Ν&Nu;
Ξ&#926; &#x039E;Ξ&Xi;
Ο&#927; &#x039F;Ο&Omicron;
Π&#928; &#x03A0;Π&Pi;
Ρ&#929; &#x03A1;Ρ&Rho;
Σ&#931; &#x03A3;Σ&Sigma;
Τ&#932; &#x03A4;Τ&Tau;
Υ&#933; &#x03A5;Υ&Upsilon;
Φ&#934; &#x03A6;Φ&Phi;
Χ&#935; &#x03A7;Χ&Chi;
Ψ&#936; &#x03A8;Ψ&Psi;
Ω&#937; &#x03A9;Ω&Omega;
α&#945; &#x03B1;α&alpha;
β&#946; &#x03B2;β&beta;
γ&#947; &#x03B3;γ&gamma;
δ&#948; &#x03B4;δ&delta;
ε&#949; &#x03B5;ε&epsilon;
ζ&#950; &#x03B6;ζ&zeta;
η&#951; &#x03B7;η&eta;
θ&#952; &#x03B8;θ&theta;
ι&#953; &#x03B9;ι&iota;
κ&#954; &#x03BA;κ&kappa;
λ&#955; &#x03BB;λ&lambda;
μ&#956; &#x03BC;μ&mu;
ν&#957; &#x03BD;ν&nu;
ξ&#958; &#x03BE;ξ&xi;
ο&#959; &#x03BF;ο&omicron;
π&#960; &#x03C0;π&pi;
ρ&#961; &#x03C1;ρ&rho;
ς&#962; &#x03C2;ς&sigmaf;
σ&#963; &#x03C3;σ&sigma;
τ&#964; &#x03C4;τ&tau;
υ&#965; &#x03C5;υ&upsilon;
φ&#966; &#x03C6;φ&phi;
χ&#967; &#x03C7;χ&chi;
ψ&#968; &#x03C8;ψ&psi;
ω&#969; &#x03C9;ω&omega;
ϑ&#977; &#x03D1;ϑ&thetasym;
ϒ&#978; &#x03D2;ϒ&upsih;
ϖ&#982; &#x03D6;ϖ&piv;
&#8226; &#x2022;&bull;
&#8230; &#x2026;&hellip;
&#8242; &#x2032;&prime;
&#8243; &#x2033;&Prime;
&#8254; &#x203E;&oline;
&#8260; &#x2044;&frasl;
&#8472; &#x2118;&weierp;
&#8465; &#x2111;&image;
&#8476; &#x211C;&real;
&#8482; &#x2122;&trade;
&#8501; &#x2135;&alefsym;
&#8592; &#x2190;&larr;
&#8593; &#x2191;&uarr;
&#8594; &#x2192;&rarr;
&#8595; &#x2193;&darr;
&#8596; &#x2194;&harr;
&#8529; &#x21B5;&crarr;
&#8556; &#x21D0;&lArr;
&#8557; &#x21D1;&uArr;
&#8558; &#x21D2;&rArr;
&#8559; &#x21D3;&dArr;
&#8560; &#x21D4;&hArr;
&#8704; &#x2200;&forall;
&#8706; &#x2202;&part;
&#8707; &#x2203;&exist;
&#8709; &#x2205;&empty;
&#8711; &#x2207;&nabla;
&#8712; &#x2208;&isin;
&#8713; &#x2209;&notin;
&#8715; &#x220B;&ni;
&#8719; &#x220F;&prod;
&#8721; &#x2211;&sum;
&#8722; &#x2212;&minus;
&#8727; &#x2217;&lowast;
&#8730; &#x221A;&radic;
&#8733; &#x221D;&prop;
&#8734; &#x221E;&infin;
&#8736; &#x2220;&ang;
&#8743; &#x2227;&and;
&#8744; &#x2228;&or;
&#8745; &#x2229;&cap;
&#8746; &#x222A;&cup;
&#8747; &#x222B;&int;
&#8756; &#x2234;&there4;
&#8764; &#x223C;&sim;
&#8773; &#x2245;&cong;
&#8776; &#x2248;&asymp;
&#8800; &#x2260;&ne;
&#8801; &#x2261;&equiv;
&#8804; &#x2264;&le;
&#8805; &#x2265;&ge;
&#8834; &#x2282;&sup;
&#8835; &#x2283;&sub;
&#8836; &#x2284;&nsub;
&#8838; &#x2286;&sube;
&#8839; &#x2287;&supe;
&#8853; &#x2295;&oplus;
&#8855; &#x2297;&otimes;
&#8859; &#x22A5;&perp;
&#8901; &#x22C5;&sdot;
&#8968; &#x2308;&lceil;
&#8969; &#x2309;&rceil;
&#8970; &#x230A;&lfloor;
&#8971; &#x230B;&rfloor;
&#9001; &#x2329;&lang;
&#9002; &#x232A;&rang;
&#9674; &#x25CA;&loz;
&#9824; &#x2660;&spades;
&#9827; &#x2663;&clubs;
&#9829; &#x2665;&hearts;
&#9830; &#x2666;&diams;

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764