logo
ZASOBNIK
Polska reklama i poligrafiaZASOBNIK
Web.Reporter.pl Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier • ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01

[Start][Elementy HTML][Atrybuty HTML][Style CSS][Porady online]
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]
[kolory][tekst][czcionki][rozmiary][pozycje][tabele][listy][formularze]
[struktura][linki][multimedia][bloki][obramowania][tła][synteza][druk]


abbr - atrybut definiuje skrótowy opis zawartości komórki w tabeli
accept-charset - atrybut definiuje akceptowany język
accept - atrybut definiuje akceptowany zestaw znaków
accesskey - atrybut definiuje klawisz skrótu
action - atrybut definiuje adres strony przetwarzającej dane z formularza
align - atrybut definiuje wyrównanie względem innych elementów
alink - atrybut definiuje kolor naciskanych odnośników
alt - atrybut definiuje tekst alternatywny gdy element nie może być wyświetlony
archive - atrybut definiuje nazwę pliku, który zawiera klasy appletu
axis - atrybut definiuje nazwę pokrewnej grupy komórek
background - atrybut definiuje adres graficznego tła strony WWW
bgcolor - atrybut definiuje kolor tła
border - atrybut definiuje szerokość ramki
cellpadding - atrybut definiuje odległość akapitu od krawędzi komórki
cellspacing - atrybut definiuje szerokośc krawędzi komórek
char - atrybut definiuje znak, względem którego nastąpi wyrównanie
charoff - atrybut definiuje pozycję znaku wyrównania
charset - atrybut definiuje język w jakim zakodowano dokument
checked - atrybut definiuje element formularza jako wybrany
cite - atrybut definiuje adres źródła informacji
class - atrybut definiuje klasę CSS dla elementu
classid - atrybut definiuje informacje o klasie obiektu
clear - atrybut definiuje położenie nowej linii za grafiką
code - atrybut definiuje nazwę appletu w Javie dla elementu APPLET
codebase - atrybut definiuje adres bazowy dla atrybutu code
codetype - atrybut definiuje typ obiektu
color - atrybut definiuje kolor czcionki
cols - atrybut definiuje liczbę kolumn lub szerokość elementu
colspan - atrybut definiuje ilość połączonych kolumn
compact - atrybut definiuje listę bardziej zwartą
content - atrybut definiuje wartość atrybutu "name"
coords - atrybut definiuje współrzędne regionu w mapie odsyłaczy
data - atrybut definiuje plik z danymi obiektu
datetime - atrybut definiuje datę zmian
declare - atrybut definiuje deklarację obiektu
defer - atrybut definiuje opóźnienie wykonywania skryptu
dir - atrybut definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu
disabled - atrybut definiuje brak możliwości korzystania z elementu
enctype - atrybut definiuje sposób kodowania danych
face - atrybut definiuje rodzaj czcionki
frame - atrybut definiuje typ obramowania tabeli
frameborder - atrybut definiuje obramowanie ramki
headers - atrybut definiuje listę nazw nagłówków komórek
height - atrybut definiuje wysokość elementu
href - atrybut definiuje adres strony lub miejsca
hreflang - atrybut definiuje język docelowej strony WWW
hspace - atrybut definiuje odstępy poziome dookoła elementu
http-equiv - atrybut definiuje wartość dla nagłówka strony
id - atrybut definiuje unikalny identyfikator
ismap - atrybut definiuje współrzędne dodawane do adresu odnośnika
label - atrybut definiuje etykietę grupy
lang - atrybut definiuje język dla całej lub fragmentu strony
language - atrybut definiuje język skryptu
link - atrybut definiuje kolor odnośników
longdesc - atrybut definiuje adres dokumentu opisującego element
marginheight - atrybut definiuje szerokość marginesu pionowego ramki
marginwidth - atrybut definiuje szerokość marginesu poziomego ramki
maxlength - atrybut definiuje maksymalną długość tekstu w polu
media - atrybut definiuje typ nośnika
method - atrybut definiuje sposób przekazywania parametrów
multiple - atrybut definiuje wybór wielu elementów
name - atrybut definiuje nazwę elementu
nohref - atrybut definiuje obszar, z którym nie jest związany żaden odnośnik
noresize - atrybut definiuje stały rozmiar ramki
noshade - atrybut definiuje brak cienia pod linią HR
nowrap - atrybut definiuje blokowanie przełamywanie akapitów
object - atrybut definiuje nazwę pliku z serializowaną wersją appletu
onblur - atrybut definiuje reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu
onclick - atrybut definiuje reakcję na kliknięcie myszy
ondblclick - atrybut definiuje reakcję na podwójne kliknięcie myszy
onfocus - atrybut definiuje reakcję na uaktywnienie elementu
onkeydown - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie klawisza
onkeypress - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza
onkeyup - atrybut definiuje reakcję na puszczenie klawisza
onload - atrybut definiuje reakcję na wczytanie strony WWW
onmousedown - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie przycisku myszy
onmousemove - atrybut definiuje reakcję na poruszenie myszą nad elementem
onmouseout - atrybut definiuje reakcję na opuszczenie elementu
onmouseover - atrybut definiuje reakcję na najechanie nad element
onmouseup - atrybut definiuje reakcję na puszczenie przycisku myszy
onunload - atrybut definiuje reakcję na usunięcie strony WWW
profile - atrybut definiuje adresy profili dokumentów HTML
prompt - atrybut definiuje tekst opisujący pole formularza
readonly - atrybut definiuje element tylko do odczytu
rel - atrybut definiuje relacje między dokumentami
rev - atrybut definiuje odwrote relacje między dokumentami
rows - atrybut definiuje liczbę kolumn lub wysokość elementu
rowspan - atrybut definiuje ilość połączonych wierszy
rules - atrybut definiuje typ krawędzi tabeli
scheme - atrybut definiuje schemat profilu
scope - atrybut definiuje zasięg komórki nagłówka
scrolling - atrybut definiuje paski przewijania w ramce
selected - atrybut definiuje element rozwijanego pola wyboru jako wybrany
shape - atrybut definiuje kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy
size - atrybut definiuje wielkość elementu
span - atrybut definiuje ilość kolumn w grupie
src - atrybut definiuje adres zawartości elementu
standby - atrybut definiuje tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu
start - atrybut definiuje numer początkowy listy
style - atrybut definiuje styl CSS elementu
summary - atrybut definiuje skrótowy opis tabeli
tabindex - atrybut definiuje kolejność tabulacji
target - atrybut definiuje okno docelowe dla otwieranego dokumentu
text - atrybut definiuje kolor tekstu
title - atrybut definiuje tytuł elementu
type - atrybut definiuje typ elementu
usemap - atrybut definiuje adres mapy dla elementu
valign - atrybut definiuje wyrównanie w pionie
value - atrybut definiuje wartość atrybutu
valuetype - atrybut definiuje typ wartości atrybutu
version - atrybut definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
vlink - atrybut definiuje kolor odwiedzonych odnośników
vspace - atrybut definiuje odstępy pionowe dookoła elementu
width - atrybut definiuje szerokość elementu

 
• • •
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764